Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej

Konferencja ”Mens sana in corpore sano. Edukacja prozdrowotna młodzieży” organizowana przez CSiR

Pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej  prof. Jana  Kaziora w dniu 9.01. 2020 roku odbyła się konferencja
”Mens sana in corpore sano. Edukacja prozdrowotna młodzieży” zorganizowana przez Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej.

Główną ideą spotkania była wymiana poglądów i przedstawienie nowych form edukacji  prozdrowotnej młodzieży akademickiej. Wysiłek fizyczny należy do podstawowych elementów prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia, uwzględnionych
w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zrozumienie konieczności wczesnego wdrażania profilaktyki chorób układu krążenia, jej zastosowanie we własnym życiu przez studentów poprzez podejmowanie zachowań prozdrowotnych odgrywa istotną rolę w ich promocji zdrowia. Konferencję otworzył JM Rektor prof.J.Kazior podkreślając w swoim wystąpieniu istotną rolę jaką Centrum Sportu i Rekreacji odgrywa w edukowaniu młodzieży akademickiej i przygotowywaniu jej do przyszłej pracy zawodowej.

Dyrektor CSiR PK mgr B.Grabacka – Pietruszka powitała zaproszonych gości(lista w odrębnym załączniku) i przedstawiła program konferencji. Następnie odniosła się do zmian zachodzących w programie zajęć wychowania fizycznego W okresie od 1 X 2016 do VI 2017 w ramach autorskiego programu zajęć wychowania fizycznego określano i monitorowano indywidualne wskaźniki zdrowia w tym wydolność fizyczną i skład masy ciała studentów Politechniki Krakowskiej.

Obserwacje przeprowadzał zespól badawczo-naukowy CSiR Politechniki Krakowskiej. Studentów badano wykonując test Astranda na cykloergometrze rowerowym szacując maksymalny pobór tlenu VO 2max metodą pośrednią na podstawie częstości skurczów serca podczas pracy submaksymalnej. Badania wykazały bardzo słaby poziom wydolności obserwowanych studentów. Wykorzystując doświadczenia zebrane w czasie tego projektu pilotażowego postanowiono od semestru letniego 2017/2018 wdrożyć prozdrowotny autorski program zajęć wychowania fizycznego.

Najważniejszym aspektem nowego projektu jest umożliwienie poznania możliwości swojego organizmu poprzez określenie indywidualnych wartości: maksymalnego poboru tlenu ( VO 2 max), progowych i maksymalnych częstości skurczów serca ( HR). Większość studentów nie posiada nawyków aktywności fizycznej miedzy innymi z powodu braku umiejętności ruchowych. Autorski program skierowany jest przede wszystkim do nich, umożliwiając im zdiagnozowanie ich indywidualnych możliwości fizycznych oraz sposobów ich poprawy. Stworzona dwa stanowiska badawcze na obiektach sportowych w Czyżynach i CSiR
na ul.Kamiennej. Dr Andrzej Bahr w swojej prezentacji „ Prozdrowotny autorski program wychowania fizycznego” przedstawił dotychczasowe dokonania. Badaniami objęto przeszło 3500 studentów wykonano 3000 testów Astranda . Potwierdziły one słaby poziom wydolności studentów . Formy poprawy tej sytuacji dr Bahr widzi w podnoszeniu świadomości prozdrowotnej studentów, wprowadzenie programu prozdrowotnego zajęć wychowania fizycznego od I roku z możliwością kontynuowania go przez
co najmniej 4 semestry. Objęcie większą liczbę studentów indywidualnym programem aktywności fizycznej.
Następnie swoje prezentacje wygłaszali zaproszeni goście;

Prof.L.Tomkiewicz-Pająk Klinika Chorób Serca i Naczyń CMUJ przedstawiła konsekwencje braku aktywności fizycznej z punktu widzenia kardiologa. Brak aktywności fizycznej lub nieprawidłowe żywienie jest przyczyną wielu problemów
zdrowotnych takich jak; nadciśnienie tętnicze, choroby serca i udar mózgu, cukrzyca typy 2,otyłość,depresja, bóle kręgosłupa i dolegliwości stawowe. Właściwy poziom aktywności fizycznej powoduje między innymi poprawę wydolności układu krążeniowo- oddechowego, poprawę sprawności psychicznej, poprawę wydolności narządu ruchu.

Dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF w Krakowie Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka AWF Kraków Na podstawie przeprowadzonych badań studentów PK kwestionariuszem do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych (KomPan)
oraz Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) scharakteryzowała zwyczaje żywieniowe badanych. Próba objęła 946 studentów. Ogólne wnioski Ograniczony zasób zachowań prozdrowotnych w stylu życia studentów ,zasadność edukacji zdrowotnej studentów PK. Dodatkowo każdy badany student otrzymywał indywidualne zalecania żywieniowe.

Prof.W.Pilch AWF Kraków omówiła badania ,które przeprowadzała na różnych grupach wiekowych gdzie brak aktywności fizycznej powodował degradacje podstawowych parametrów krążeniowo-oddechowych. Bez względu na wiek aktywność fizyczna dostosowana do indywidualnych możliwości powoduje istotny wzrost parametrów wydolnościowych. W dyskusji w licznych wystąpieniach odnoszono się do problemów związanych z słabym poziomem sprawności fizycznej młodzieży akademickiej. Swoje wystąpienie w/w kwestii podniósł również Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde, który w pełni poparł tezy wygłoszone w trakcie konferencji i potrzebę większej aktywnośći fizycznej dla studentów w ramach obowiązkowego wychowania fizycznego. Dyskutowano na temat licznych zwolnień lekarskich studentów i innych form zaliczenia zajęć wychowania fizycznego.

Mgr.K.Śniadek z Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zabierając głos omówiła projekt „Angielski w ruchu”. Głównym założeniem było połączenie ruchu z wysiłkiem intelektualnym. Aktywny sposób prowadzenia zajęć istotnie podnosił efekty nauczania. Przewodniczący samorządu studenckiego

K.Pszczółka podkreślił potrzebę stwarzania większej niż do tej pory możliwości studentom na podejmowanie aktywności fizycznej w różnych formułach. W imieniu obecnych dziekanów głos zabrał Dziekan wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej prof.D.Bogdał podkreślając jak istotną rolę odgrywa i odgrywać będzie poziom aktywności fizycznej studentów i ich świadomość w tym względzie.  Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek.odnosząc się do wystąpień zaproszonych gości podniósł istotną rolę nauczycieli akademickich w przekazywanie studentom wiedzy prozdrowotnej. Na zakończenie dyr. CSiR PK mgr B.Grabacka – Pietruszka podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.

dr Andrzej Bahr CSiR PK
mgr Jacek Majka CSiR PK -foto

Lista gości: lista zaproszonych gości konferencja