Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej

Regulamin CSiR

Regulamin organizacyjny
Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, zwane dalej „Centrum” jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, zwanej dalej „PK”.
2. Podstawę działalności Centrum stanowi Statut PK oraz niniejszy regulamin.
3. Centrum posiada znak, którym posługuje się w swojej działalności:

§ 2. Zadania Centrum

1. Do zadań Centrum należy:

1) organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego, umożliwiających rozwój sprawności fizycznej z możliwością rozwoju umiejętności w szerokiej palecie dyscyplin sportowych,
2) organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie rozwoju sportu z grupami specjalistycznymi,
3) organizacja zawodów o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i uczelnianym, promujących szeroko pojętą kulturę fizyczną oraz Politechnikę Krakowską,
4) prowadzenie w obiektach PK (halach, kortach, siłowniach, salkach audiowizualnych, ośrodku żeglarskim) działalności komercyjno-promocyjnej,
5) organizacja obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla studentów i pracowników PK,
6) organizacja specjalistycznych obozów szkoleniowo-sportowych oraz kursów szkoleniowych z możliwością uzyskania uprawnień w danej dyscyplinie sportowej,
7) współpraca z Klubem Uczelnianym AZS Politechniki Krakowskiej.

2. Centrum współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie działalności dydaktyczno-sportowej i wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi jednostkami dydaktycznymi i sportowymi, wdrażając nowości metodyczno-organizacyjne w zakresie rekreacji i sportu.

§ 3. Profil dydaktyczny Centrum

Działalność dydaktyczna Centrum obejmuje następujące formy zajęć:

1) obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego,
2) zajęcia specjalistyczne ze studentami PK w zakresie rozwoju sportu,
3) zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne dla studentów PK,
4) inne, np. kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia dla osób niepełnosprawnych.

§ 4. Struktura organizacyjna Centrum

1. Centrum kieruje Dyrektor, zatrudniony przez Rektora PK, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie PK.
2. Dyrektor Centrum jest bezpośrednim przełożonym pracowników tej jednostki.
3. Na wniosek Dyrektora Centrum, Rektor PK zatrudnia zastępców dyrektora do spraw:

1) sportu,
2) organizacji i promocji.

4. W Centrum zatrudnieni są nauczyciele akademiccy na etatach:

1) starszego wykładowcy,
2) wykładowcy,
3) instruktora, oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

5. Na podstawie zatwierdzonych przez Rektora programów nauczania i zgodnie ze strukturą organizacyjną, Dyrektor Centrum ustala szczegółowy zakres obowiązków wszystkich pracowników.
6. Do wykonania zadań dydaktycznych, sportowych i organizacyjnych tworzy się w Centrum:

1) Sekcję Dydaktyczną – powołaną do przygotowania harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz oferty programowej dla studentów; nadzór nad sekcją sprawuje Dyrektor CSiR;
2) Sekcję Sportową – powołaną do nadzoru działalności specjalistycznych grup sportowych w kwestii udziału w zawodach sportowych oraz doboru kadry trenerskiej; nadzór nad sekcją sprawuje Z-ca Dyrektora ds. Sportowych;
3) Sekcję Organizacyjną – powołaną do wypracowania harmonogramu imprez okolicznościowych i zawodów sportowo – rekreacyjnych dla społeczności akademickiej PK oraz nadzoru nad ich przebiegiem; nadzór sprawuje Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Promocji.

7. Schemat organizacyjny Centrum stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 5. Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Centrum

Do obowiązków Dyrektora Centrum należy w szczególności:

1) nadzorowanie opracowania planów zajęć wychowania fizycznego,
2) nadzorowanie pracy sekcji,
3) prowadzenie polityki finansowej i majątkowej Centrum,
4) ustalanie zakresów obowiązków pracowników zatrudnionych w Centrum,
5) koordynowanie współpracy z innymi jednostkami PK,
6) kontrolowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników oraz wnioskowanie o awanse i nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) decydowanie o przydziale i sposobie użytkowania przyznawanych pomieszczeń, aparatury i innych środków znajdujących się w dyspozycji Centrum,
8) nadzorowanie przygotowania wniosków w celu pozyskiwania środków zewnętrznych.

§ 6. Gospodarka majątkowa Centrum

1. Gospodarka majątkowa Centrum prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie powierzonym majątkiem odpowiedzialność ponosi Dyrektor Centrum.

§ 7. Nadzór nad działalnością Centrum

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy prorektor.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Centrum Sportu i Rekreacji PK