Regulamin WF

Regulamin zajęć WF

REGULAMIN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej (zwanej dalej CSiR PK) jest jednostką

międzywydziałową Uczelni, która organizuje i prowadzi zajęcia dla studentów oraz pracowników

wszystkich Wydziałów Politechniki Krakowskiej w zakresie:

– wychowania fizycznego

– specjalistycznych grup sportowych

– rekreacji

– rehabilitacji

– wychowania zdrowotnego

– programu indywidualnej aktywności fizycznej

 1. CSiR PK ściśle współpracuje z Klubem Uczelnianym AZS, któremu zapewnia kadrę

szkoleniową, obiekty i sprzęt oraz organizuje i prowadzi obozy letnie połączone ze

szkoleniem specjalistycznym.

 1. Siedziba CSiR PK oraz Klubu Uczelnianego AZS PK znajduje się w hali sportowej przy ul.

Kamiennej 17.

ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów dzielą się na:

 1. ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE – wymagane uzyskanie zaliczenia
 2. ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE – rekreacja, fakultety

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE odbywają się w ilości godzin zgodnej z obowiązującym regulaminem

studiów na danym Wydziale i według harmonogramu uzgodnionego między Wydziałem i CSiR PK.

Forma odbywanych zajęć:

 • wychowanie fizyczne – grupy dziekańskie
 • specjalistyczne grupy sportowe (konieczność opłacenia składki członkowskiej KU AZS PK)
 • rekreacja, rehabilitacja – na podstawie skierowania od lekarza
 • wychowanie zdrowotne – na postawie semestralnego lub trwałego zwolnienia z wf , wystawionego przez Komisję Lekarską Scanmed

ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE

 • fakultatywne: organizuje CSiR PK dla grup studenckich na zlecenie Wydziału w miarę posiadanych możliwości bazowych i kadrowych (są one częściowo odpłatne).
 • rekreacyjne: organizuje CSiR PK wraz z KU AZS PK dla osób zainteresowanych daną

dyscypliną sportu( konieczność opłacenia składki członkowskiej KU AZS PK).

ZWOLNIENIA I USPRAWIEDLIWIENIA.

 1. Z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (w formie wf, rekreacja, rehabilitacja)

zwolnieni są studenci, którzy przedstawią długoterminowe zwolnienia lekarskie wystawione przez

Komisje Lekarską Akademickiej Służby Zdrowia. Skierowanie na komisje wystawia lekarz

prowadzący. Osoby posiadające w/w zwolnienie zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach

wychowania zdrowotnego.

 1. Wszystkie zwolnienia i usprawiedliwienia należy przedstawić prowadzącemu zajęcia w okresie

miesiąca od daty ich wystawienia. Do wpisywania zaliczeń upoważnieni są jedynie wyznaczeni

pracownicy dydaktyczni CSiR.

PODSTAWA UZYSKANIA ZALICZENIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Aktywne i systematyczne uczestnictwo w jednej z obowiązkowych form wychowania fizycznego zgodnie z warunkami zapisanymi w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych
 2. Warunki dodatkowe:
 • 50% + jedne zajęcia aktywnego uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach wf (proporcjonalnie

do ilości zajęć w danej formie)

 • nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim, które powinno

być okazane prowadzącemu w terminie do 1 miesiąca od daty wystawienia (po tym terminie

zwolnienie traci ważność)

 • studentowi przysługuje jedna nieusprawiedliwiona nieobecność (tzw. losówka)
 • w przypadku zwolnień lekarskich długoterminowych, zwolnienie z WF nastąpi tylko na

podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez Komisję Lekarską Akademickiej

Służby Zdrowia i zobowiązuje do odbycia zajęć z WF w formie: wychowania zdrowotnego,

rehabilitacji lub rekreacji.

 • uczęszczanie na zajęcia wychowania zdrowotnego, rehabilitacji lub rekreacji wymaga zgody

Dyrekcji CSiR – wzór dokumentu na stronie www.csir.pk.edu.pl).

 • zajęcia rozpoczynają się i kończą zgodnie z harmonogramem, spóźnieni studenci nie zostaną

dopuszczeni do zajęć

OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Składa się z częściowych ocen za:

 1. Zaangażowanie podczas zajęć wf i systematyczny udział – 80% oceny końcowej
 2. Udział w badaniach ( Beep test, waga Tanita, ankieta) oraz pomoc w organizacji imprez sportowych CSiR – 20%

UWAGI KOŃCOWE

Zaliczenia nie otrzymują studenci, którzy:

 1. uczestniczyli w mniej niż 8 zajęciach w semestrze (50% + 1), mimo że pozostałe nieobecności

są usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim

 1. mają więcej niż jedną nieobecność nieusprawiedliwioną

BRAK ZALICZENIA OZNACZA KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO, ODPŁATNEGO ODBYCIA

CAŁOŚCI ZAJĘĆ (30 GODZIN W SEMESTRZE) !!!

 1. W przypadku powtarzania semestru na danym kierunku (ale nie z powodu braku zaliczenia z

zajęć wf) istnieje możliwość przepisania oceny z wf po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z

prowadzącym. Uzgodnienie to powinno się odbyć na początku semestru.

 1. Na zajęciach wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie sportowe dostosowane do

danej formy zajęć, określony przez prowadzącego na pierwszych zajęciach. Obowiązujące kolory

koszulek powinny być zgodne z tradycyjnymi barwami poszczególnych wydziałów:

 • WA kolor biały
 • WIEiK kolor żółty
 • WM kolor czarny
 • WIiTCH kolor zielony
 • WIMF kolor szary
 • WIŚiE kolor granatowy
 • WIL kolor czerwony WIT kolor niebieski

.WIiT kolor niebieski

 1. Ewentualne niejasności, wątpliwości lub uwagi związane z prowadzonymi zajęciami i

zaliczeniami należy zgłaszać do Dyrekcji CSiR.

PRZEPISANIE OCENY

Przepisanie oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne jest możliwe po spełnieniu następujących

warunków:

 1. przepisywana ocena musi być pozytywna (co najmniej dostateczny, 3.0 E)
 2. przepisanie oceny musi być wcześniej uzgodnione z prowadzącym zajęcia na początku

semestru w którym ma nastąpić przepisanie

 1. każda ocena może być przepisana tylko jeden raz. Jeśli przepisanie ma nastąpić z systemu

eHMS innej uczelni niż Politechnika Krakowska, a wpis w eHMSie nie podaje wysokości noty

(zaliczone), wówczas przepisana ocena to: dobry, 4.0 C.

Przepisanie pozytywnej oceny może nie zostać dokonane jeśli program zajęć z przedmiotu

wychowanie fizyczne uległ zmianie.